Voorwaarden onderhoudscontracten mechanische ventilatie

Voorwaarden onderhoudscontracten mechanische ventilatie


Onderhoud ventilatie toestellen

 

 1. Algemene voorwaarden onderhoudscontracten wtw unit;
  • Onderhoud warmtewisselaar is voorzien
  • Reiniging van ventielen (mits bereikbaar)
  • Nazicht bypass klep
  • Nazicht condensafvoer
  • Vervangen van de filters door nieuwe set. (<€25)
  • Klant moet zelf naargelang omgeving en vervuiling tussentijds filters vervangen en/of zuiver maken.
   1. Reiniging filter met lucht of stofzuiger om de 3 maanden
   2. Bij intensief gebruik filter iedere 6 maanden vervangen.
 • Punt 1 en 2 herhalen tot onderhoud unit.
 • We voorzien een Probiotische behandeling van de wisselaar en filters
 • Onderhoudsrapport (voorzien in folie bij unit)
 • Uitlezing waardes (indien mogelijk)
 • U kunt correcte filters extra bestellen bij Tops luchtfilters https://www.topswtwfilters.nl

 

 1. Algemene voorwaarden onderhoudscontracten mechanische ventilatie
 • Reiniging van ventilator waaier
 • Reiniging binnenkant mv box
 • Indien van toepassing nazicht kleppen
 • Controle unit
 • Onderhoudsrapport (voorzien in folie bij unit)

 

 1. Uitgesloten prestaties
  • Gebrekkige werking of beschadiging wegens uitwendige oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, stroomstoot, elektriciteit of water, oververhitting, brand, overstromingen, …
  • Installaties die niet conform de wetgeving en/of technische voorschriften werden geplaatst
  • Abnormaal intensief gebruik, dus elke niet-huishoudelijke toepassing van de toestellen
  • Reinigen van de kanalen dit voorlopig nog te voorzien door een ander gespecialiseerde partij.
  • Inregelen van de ventilatie debieten
  • Indien bij onderhoud ventilator deze nadien in onbalans gaat functioneren is dit niet ten laste van Jespers, dit heeft met slijtage lagers te maken. (dit kan voorvallen bij ouderdom, nalatig of geen onderhoud ventilatie unit)

 

 1. Toetredingsvoorwaarden
  • Alle toestellen dienen in goede staat te zijn bij het afsluiten van het contract. Deze goede of slechte staat wordt bepaald door de medewerkers van Jespers bv. Dit kan aan de hand van de historie van het toestel, of tijdens een eerste onderhoudsbeurt uitgevoerd aan de normale geldende tarieven.
  • Ongeveer een maand voor de vervaldag neemt een medewerker van Jespers bv contact op om een afspraak te maken voor de onderhoudsbeurt
  • Bij afwezigheid van de klant, zonder voorafgaande verwittiging, wordt er een vergoeding aangerekend van 50€
  • Na een tweede afwezigheid van de klant, kan Jespers bv beslissen het contract te beëindigen, zonder enig recht op terugbetaling van de klant
  • Behoudens onvoorziene omstandigheden zal het onderhoud steeds gepland worden dat er minstens 22 maanden en maximum 26 maanden verlopen tussen de 2 onderhoudsbeurten

 

 1. Duur van het contract en vergoeding
  • De betaling dient te gebeuren bij de ondertekening van het contract of binnen 14 dagen na ontvangst van het factuur
  • Prestaties zullen pas uitgevoerd worden indien er geen openstaande betalingen meer zijn
  • De huidige tarieven staan vermeld in het contract en de klant erkent deze ontvangen te hebben
  • De overeenkomst is afgesloten voor de periode van twee jaar en is stilzwijgend hernieuwbaar voor de duur van twee jaar, tenzij ze door één van beide partijen schriftelijk wordt opgezegd, uiterlijk 1 maand voor de vervaldag
  • De vergoedingen zijn gebaseerd op de huidige prijzen, tarieven en voorwaarden van grondstoffen, lonen, sociale lasten, onkosten, belastingen en andere kosten en kunnen door Jespers bv jaarlijks aangepast worden
  • Alle vermelde prijzen zijn steeds excl De prijzen dienen nog verhoogd te worden met het geldende BTW tarief van 21%, of 6% indien de woning van klant voldoet aan de voorwaarden

 

 1. Algemeen
  • De klant staat in voor de goede werking van de verschillende elementen die noodzakelijk zijn voor de normale werking van het toestel, voldoende verluchting, bescherming van de leidingen zoals elektriciteit
  • De klant zorgt voor een vrije toegang van het toestel. Bij gebrek hieraan kan de medewerker van Jespers bv de interventie weigeren en/of eventuele bijkomende kosten aanrekenen
  • Iedere interventie die het gevolg is van niet correct gebruik van het toestel, valt buiten deze overeenkomst en zal aangerekend worden aan de normale tarieven
  • Onterechte weigering van de klant om een noodzakelijk onderdeel te laten vervangen of een bijkomende interventie uit te voeren, waardoor de werking van het toestel onzeker is, kan leiden tot een onmiddellijke stopzetting van het contract
  • Werkuren en verplaatsingen totaal tot 20km vanaf Baarle-Hertog zijn inbegrepen; vanaf 20km verrekend aan tarief vermeerderd met administratieve kosten.
  • Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd
  • Bij Regie werken zoals storingen en dergelijke voorzien wij altijd 1ste uur als forfaitair excl. reiskosten.
  • Het onderhoudscontract voor de ventilatie kan alleen in combinatie met een verwarmingstoestel (cv ketel of warmtepomp)

 

Naast deze voorwaarden blijven uiteraard onze algemene voorwaarden geldig:

https://www.jespersbv.com/algemene-voorwaarden/