Voorwaarden onderhoudscontracten warmtepompen

Voorwaarden onderhoudscontracten warmtepompen


Voorwaarden onderhoudscontracten tbv warmtepompen.

 

 1. Lucht/ water warmtepomp

Dit contract omvat een jaarlijkse facturatie en een tweejaarlijks onderhoudsbezoek van het betreffende toestel. Het onderhoudsbezoek omvat: reiniging, controle en afstelling van de verschillende werkingselementen van het toestel, controle van alle veiligheidsonderdelen en controle op lekken van het toestel.

 • Werkuren en verplaatsingen totaal tot 20km vanaf Baarle-Hertog zijn inbegrepen, vanaf 20 km wordt verrekend aan de geldende tarieven vermeerderd met administratieve kosten;
 • Het controle en reiniging attest wordt afgeleverd volgens de samengestelde bepalingen;
 • De opvolging van het onderhoud is inbegrepen;
 • Extra interventies, buiten de tweejaarlijkse onderhoudsbeurt zijn niet inbegrepen, deze worden aangerekend aan de normale tarieven voor werkuren en verplaatsing;
 • Noodzakelijke onderdelen en wisselstukken die moeten vervangen worden tijdens deze interventies zijn niet inbegrepen en worden aangerekend volgens de normale tarieven;
 • Dringende herstellingen tijdens de 24/7 permanentie zijn niet inbegrepen en worden uitgevoerd aan de op dat moment geldende tarieven;
 • Wanneer er de buitenunit op het dak staat, wat niet bereikbaar is zonder ladder. Wordt er €20,- exclusief BTW voor een gekeurde ladder. Indien een hoogwerker nodig is, zullen ook deze kosten worden verrekend, alsmede eventuele rijplaten en/ of andere hulpmiddelen;

 

 1. water/ water warmtepomp

Dit contract omvat een jaarlijkse facturatie en een tweejaarlijks onderhoudsbezoek van het betreffende toestel. Het onderhoudsbezoek omvat: reiniging, controle en afstelling van de verschillende werkingselementen van het toestel, controle van alle veiligheidsonderdelen en controle op lekken van het toestel.

 • Werkuren en verplaatsingen totaal tot 20km vanaf Baarle-Hertog zijn inbegrepen; vanaf 20 km verrekend aan tarief vermeerderd met administratieve kosten;
 • Het controle en reiniging attest wordt afgeleverd volgens de samengestelde bepalingen;
 • De opvolging van het onderhoud is inbegrepen;
 • Extra interventies, buiten de tweejaarlijkse onderhoudsbeurt zijn niet inbegrepen, deze worden aangerekend aan de normale tarieven voor werkuren en verplaatsing.
 • Noodzakelijke onderdelen en wisselstukken die moeten vervangen worden tijdens deze interventies zijn niet inbegrepen en worden aangerekend volgens de normale tarieven
 • Dringende herstellingen tijdens de 24/7 permanentie zijn niet inbegrepen en worden uitgevoerd aan de op dat moment geldende tarieven; let op weekend en zon -en feestdagen zijn duurdere tarieven;

 

 1. Hybride warmtepomp

Dit contract omvat een jaarlijkse facturatie en een tweejaarlijks onderhoudsbezoek van het betreffende toestel. Het onderhoudsbezoek omvat: reiniging, controle en afstelling van de verschillende werkingselementen van het toestel, controle van alle veiligheidsonderdelen en controle op lekken van het toestel.

 • Werkuren en verplaatsingen totaal tot 20km vanaf Baarle-Hertog zijn inbegrepen; vanaf 20 km wordt verrekend aan tarief vermeerderd met administratieve kosten;
 • Het controle en reiniging attest wordt afgeleverd volgens de samengestelde en wettelijke bepalingen;
 • De opvolging van het onderhoud is inbegrepen;
 • Extra interventies, buiten de tweejaarlijkse onderhoudsbeurt zijn niet inbegrepen, deze worden aangerekend aan de normale tarieven voor werkuren en verplaatsing.
 • Noodzakelijke onderdelen en wisselstukken die moeten vervangen worden tijdens deze interventies zijn niet inbegrepen en worden aangerekend volgens de normale tarieven;
 • De kosten voor vervanging van randapparatuur (bvb expansievaten, vulset, thermostaat,….) zijn niet inbegrepen en worden aangerekend volgens de normale tarieven;
 • Dringende herstellingen tijdens de 24/7 permanentie zijn niet inbegrepen en worden uitgevoerd aan de op dat moment geldende tarieven, let op weekend en zon – en feestdagen zijn duurdere tarieven;
 • Wanneer er de buitenunit op het dak staat, wat niet bereikbaar is zonder ladder. Wordt er €20,- exclusief BTW voor een gekeurde ladder. Indien een hoogwerker nodig is, zullen ook deze kosten worden verrekend alsmede eventuele rijplaten en/ of andere hulpmiddelen;

 

 1. Uitgesloten prestaties
  • Gebrekkige werking of beschadiging wegens uitwendige oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, stroomstoot, gebrek aan gas, elektriciteit of water, oververhitting, brand, overstromingen, slechte afvoer van verbrande gassen, slechte reiniging van de schouw, …
  • F gassen aanpassingen worden in regie kosten toegevoegd.
  • Installaties die niet conform de wetgeving en/of technische voorschriften werden geplaatst en/of onderhouden;
  • Abnormaal intensief gebruik, dus elke niet-huishoudelijke toepassing van de toestellen;
  • … deze lijst is niet limitatief;

 

 1. Toetredingsvoorwaarden
  • Alle toestellen dienen in goede staat te zijn bij het afsluiten van het contract. Deze goede of slechte staat wordt bepaald door de medewerkers van Jespers Dit kan aan de hand van de historie van het toestel, of tijdens een eerste onderhoudsbeurt uitgevoerd aan de normale geldende tarieven.

 

 1. Opvolging en uitvoering
  • Ongeveer een maand voor de vervaldag neemt een medewerker van Jespers bv contact op om een afspraak te maken voor de onderhoudsbeurt;
  • Bij afwezigheid van de klant, zonder voorafgaande verwittiging, wordt er een vergoeding aangerekend van 50€ excl. BTW;
  • Na een tweede afwezigheid van de klant, kan Jespers bv beslissen het contract te beëindigen, zonder enig recht op terugbetaling van de klant;
  • Behoudens onvoorziene omstandigheden zal het onderhoud steeds gepland worden dat er minstens 22 maanden en maximum 26 maanden verlopen tussen de 2 onderhoudsbeurten;

 

 1. Duur van het contract en vergoeding
  • De betaling dient te gebeuren bij de ondertekening van het contract of binnen 14 dagen na ontvangst van het factuur;
  • Prestaties zullen pas uitgevoerd worden indien er geen openstaande betalingen meer zijn;
  • De overeenkomst is afgesloten voor de periode van twee jaar en is stilzwijgend hernieuwbaar voor de duur van twee jaar, tenzij ze door één van beide partijen schriftelijk wordt opgezegd, uiterlijk 1 maand voor de vervaldag;
  • De vergoedingen zijn gebaseerd op de huidige prijzen, tarieven en voorwaarden van grondstoffen, lonen, sociale lasten, onkosten, belastingen en andere kosten en kunnen door Jespers bv jaarlijks aangepast worden;
  • Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief De prijzen dienen nog verhoogd te worden met het geldende BTW tarief van 21%, of 6% indien de woning van klant voldoet aan de voorwaarden;

 

 1. Algemeen
  • De klant staat in voor de goede werking van de verschillende elementen die noodzakelijk zijn voor de normale werking van het toestel, zoals schoorsteenreiniging, voldoende verluchting, bescherming van de leidingen, toevoer van water, gas en elektriciteit; … deze lijst is niet limitatief;
  • De klant zorgt voor een vrije toegang van het Bij gebrek hieraan kan de medewerker van Jespers bv de interventie weigeren en/of eventuele bijkomende kosten aanrekenen, eventuele veroorzaakte schade valt niet ten laste van Jespers.
  • Iedere interventie die het gevolg is van niet correct gebruik van het toestel, valt buiten deze overeenkomst en zal aangerekend worden aan de normale tarieven;
  • Onterechte weigering van de klant om een noodzakelijk onderdeel te laten vervangen of een bijkomende interventie uit te voeren, waardoor de werking van het toestel onzeker is, kan leiden tot een onmiddellijke stopzetting van het contract;
  • Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd;
  • Bij niet tijdige betaling van de facturen zullen forfaitaire administratieve kosten en interesten aan 10% vanaf vervaldag factuur worden aangerekend;

 

 

Naast deze voorwaarden blijven uiteraard onze algemene voorwaarden geldig:

 

https://www.jespersbv.com/algemene-voorwaarden/